Информации

Патологија со која се занимаваме
Ортопедија

ТрауматологијаФизикална терапија и рехабилитацијаУрологијаНеурологијаПластична хирургијаНеурохирургијаАртроскопија (менискус-биопсија) и лигаментопластика на колено  

      

 Дејности (проблеми кои се решаваат)

 
   
Ортопедско-трауматолошки проблеми  
   
 
Деформитети на ’рбетен столб
Деформитети на долги цевасти коски
Вродени и стекнати аномалии на локомоторниот систем
Инфективни заболувања на остеомускулниот систем
Неопластични заболувања на остеомускулниот систем
Вродени и стекнати деформитети на стопало
Вродени и стекнати деформитети на шака
Церебрална парализа
Последици од детска парализа
Дегенеративни и дистрофични заболувања
Ревматски заболувања и нивни секвели
Специфични заболувања на остеомускулниот систем
Акутна траума на локомоторниот систем
Последици од траума
Коскени дефекти од најразлична генеза
   

 

Уролошки проблеми  
   
 
Оперативни зафати на урогенитален систем кај параплегичари
Оперативни зафати на уринален систем кај деца (вродени и стекнати аномалии)
   
 
Оперативни зафати од областа на пластична и реконструктивна хирургија на кожа и меки ткива
   
 
   
Неурохируршки проблеми  
   
 
   
 

Користење на современи методи и технологии во оперативното лекување

 
   
Метод при деформитети и траума на ’рбетен столб (сколиози)
Ендопротетска замена на зглобот на колкот (цементни и безцементни/тотални и субтотални ендопротези) и ревизии
Ендопротези на колено и ревизии
Методи на Илизаров - продолжување и корекција на екстремитети
Реконструктивни зафати на долги цевасти коски
Реконструктивни зафати на зглобови
Употреба на современи технологии и остеосинтетски материјали (DHS, DCS, AO, надворешни фиксатори)
Транспозициони зафати
Трансплантација на коска и меки ткива
Реконструктивно мобилизирачки оперативни зафати на зглобови
Реконструктивно стабилизирачки зафати на зглобови
Артроскопија на зглобови (менискус-биопсија) и лигаментопластика на колено
   
     
 

Користење на современи неинвазивни методи на лекување на ортопедско-трауматолошки пациенти

   
 
   
Електротерапија и електростимулација
Хидротерапија
Кинезитерапија
Окупациона и работна терапија
   
     
 
 
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид