Меѓународна Соработка

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
     
 
 
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ – Охрид во својата агенда за соработка, стручно усовршување како и проширување на дејноста, како приоритети на ова поле го има:
 1. Научно истражувачки центар за реконструктивна ортопедија и трауматологија „Илизаров“ од Курган – Русија, продолжување и проширување со нови содржини на соработка,
 2. Ортопедска болница „Валдотра“ – Република Словенија, продолжување и проширување на соработката,
 3. Институт „Кало“ Берк Плаж – Франција, продолжување и проширување со нови содржини на соработка,
 4. Клинички центар – Скопје, поинтензивна соработка,
 5. Министерство за здравство на Република Бугарија, продолжување и проширување на воспоставените контакти за реципрочен престој за едукација на специјалисти во бугарските здравствени установи и обратно,
 6. Продолжување на соработката со лекари – специјалисти од Република Албанија и Косово заради проширување на соработката преку организирање на стручни конференции.
 7. Поврзување во функција и взаемна соработка со други еминентни клиники од Балканските простории и пошироко заради проширување на содржините (здравствен туризам, оперативни зафати, лекување, едукации и сл.)
 8. Стручни престои во реномирани ортопедски центри во Европа и размена на стручен кадар.
 9. Упатување на лекари специјалисти на субспецијализација.
 10. упатување на лекари на специјализација и тоа:
  • анестезија и реанимација,
  • ортопедија.
 11. Организирање на стручни предавања, семинари од разни специјалистички области, а во функција на едукација на постојниот лекарски кадар со новините во областа на здравството.
 12. Посебен акцент на:
  • усовршувањето во областа на артроскопијата,
  • ендопротетика на колк, колено и зглоб,
  • ендопротетика на рамо, лакт, шака, прсти,
  • спинална симулација на `рбет,
  • конзервативно и оперативно лекување на деформитетите на `рбетот (сколиози и кифози),
  • егализација и елонгација на екстремитетите по методите на Професор Илизаров,
  • специфични и неспецифични инфекции на локомоторниот систем,
  • рана дијагностика и лекување на церебрална парализа,
  • траума на локомоторниот систем и секвели од траумата,
  • рехабилитација на параплегични и хемиплегични болни.
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид