Д-р Александар Веслиевски

   
БИОГРАФИЈА:  
Роден: 06.10.1970 година, Охрид, Р. Македонија
Степен на школско образование: Специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување
Години на стаж во струката: 6
Дејност со која се занимава: Анестезија, реанимација и интензивно лекување
Област од посебен интерес: Анестезија во ортопедија и траума
Усовршување: Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување - КАРИЛ - Скопје

Адреса:ул. „Питу Гули“ бр. 95, Охрид, Р. Македонија
Тел: (070) 366-522
E-mail: aveslievski@yahoo.com

Трудови: „Специфичности на анестезиолошки постапки при големи оперативни интервенции на рбетниот столб“ – Скопје (Ноември 2007)

Учество на конгреси и семинари:
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид