Д-р Донка Апостолоска

БИОГРАФИЈА:
Some descriptionРодена на 27.06.1955 год. во Охрид, Р.Македонија.

E-mail: donkaapostoloska@yahoo.com

Образование:
Завршено високо образование на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Медицински факултет – Скопје
  • -Дипломира на 05.10.1982 година
  • -Специјалист по физикална медицина и рехабилитација станува на 04.02.1992 година
  • -Примарус станува на 07.04.2006 година
Работно искуство:
После дипломирањето работи во Специјалната детска болница – Охрид, најпрвин како доктор по општа медицина, подоцна како доктор специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Воедно е и началник на одделот за физикална терапија и рехабилитација.
Од 1 Август 2007 година се вработува во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија ,, Свети Еразмо,, - Охрид.

Активности:
  • -Претседател на здружението на лекари – Охрид (во периодот од Февруари 2005 до Февруари 2007)
  • -Во 2005 година ја издава книгата „Инхалација и Дренажа“
  • -Зема активно учество на Меѓународниот семинар за муковисцидоза во Романија
  • -Учествува на семинарот за физикална терапија на лица заболени од хемофилија во Босна и Херцеговина
  • -Активно учествува во работата на здружението на лицата заболени од хемофилија во Р. Македонија
  • -Бројни учества зема и на конгресите и семинарите дома и во странство (Бугарија, Србија)
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид