Д-р Лихнида Ническа Марковска

Some description

 

Презиме и Име:

Лихнида Марковска – Ническа

Дата на раѓање:

10.05.1954 година

Државјанство:

Република Македонија

Националност:

Македонец

Адреса:

Ул. Вангел Николоски бр.25   6000 Охрид

Телефон:

071/212464(мобилен)

E-mail:

Lihnidaohrid1@yahoo.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 • 1969–1973

Завршил средно образование (природно математичка гимназија) при УСО Св. Климент Охридски – Охрид со одличен успех (5)

 • 1973 - 1981

Завршил високо образование на Медицински Факултет – Скопје (отсек општа медицина)

 • Од 1988 - 1991

Cпецијализација по физикална медицина и рехабилитација при Медицински факултет – Скопје

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

 

 • Од 04.01.1983

Вработен во ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо” – Охрид

 

КОНГРЕСИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

 • 2006 год VI –ти Конгрес физијатра Србија и Црне горе

„Рана постоперативна рехабилитација пацијената са уграѓеном еднопротезом кука“

Ко - автор

 • 2006 год VI –ти Конгрес физијатра Србија и Црне горе

„Рани неурифизиотераписки тремтан деце са ризиком и његов значај“

Ко – автор

 • 2009 год III – ти конгрес на македонски друштво на ортопеди и трауматолози со меѓунардно учество

 

„Следење на развој кај деца со ризик со паралелно спроведување на неврофизио терапија“

Ко - автор

 • 2009 год III – ти конгрес на македонски друштво на ортопеди и трауматолози со меѓунардно учество

 

Постоперативна рехабилитација кај пациенти со тотална артропластика на колкот

Ко –автор

 • 2009 год III – ти конгрес на македонски друштво на ортопеди и трауматолози со меѓунардно учество

 

Важноста на превенција, навремена дијагностика, медикаментозна и физикално третирање во борбата против остеопорозата

Ко - автор

 

 ОСТАНАТИ КВАЛИФИКАЦИИ

 

 • Француски јазик

Одлично познавање (читање, пишување, конверзација)

 • Компјутерски вештини

Добро познавање и работа во Windows, Microsoft Office Tools (Word, Excel, PowerPoint…), Corel Draw, Photo Paint,  Internet

 

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид