Европски Академик Миле Д. Миќуновиќ

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Part of the job of the centre for paraplegia, Prof. d-r Mile D. Micunovic, dr. sci. D-r Pavel Ivanoski
view presentation - download  1959 KB  
Urology, Sexology and Reconstructive - Surgeries on Skin and Soft Tissues
view presentation - download  288KB

 

БИОГРАФИЈА:

Some description

Европски Академик Миле Данило Миќуновиќ, доктор на медицински науки, професор, специјалист по урологија, е роден на 12 октомвери 1951 година во Кичево. Основно и средно образование завршил во Охрид, а Медицински факултет во Скопје во 1978 година. По дипломирањето, се вработил во Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, каде што  и денес работи. Усниот докторски испит го положил со највисока оценка во 1992 година, а на 7 мај истата година на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Белград јавно ја одбранил и докторската дисертација „Можности за подобрување на лекувањето на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај сппинални повреди“ и се стекнал со титула „доктор на медицински науки“.

 

Наставно – научна дејност

На 4 мај 2006 година е избран во наставно – научно звање доцент по предметот Полово образование, на 19. XI 2007 година е избран во звање професор на висока медицинска школа по предметот Хирургија со нега, а со предвремен избор на 16. IX 2008 година е избран за вонреден професор на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.

Од 25 декември 2000 година е ангажиран како експерт – рецензент на Министерството за наука на Р. Македонија по успешно завршување на научно – истражувачки проект.

Лекарската комора на Македонија на 24 февруари 2005 година го акредитира за испитувач за спроведување на стручниот испит на здравствените работници со високо образование.

Во март 2012 година се стекна со лиценца за вештачење од областа на трауматологијата издадена од Министерство за правда на Република Македонија.

 

Членство во стручни и научни здруженија

Активен член е во Европското и на Светското здружение на уролозите, во Европското здружение за импотенција, во Светското здружение за континенција, во Македонско научно друштво – Битола, во Македонско лекарско друштво и во Македонската уролошка секција; доделено му е звање примариус, бил претседател на лекарите на Охрид, член на Општинскиот одбор, односно на Собранието на лекарската комора на Македонија, член на Етичкиот комитет за правата на пациентите при Лекарската комора на Македонија.

Учествувал скоро на сите републички конгреси, како и на европските и на светските конгреси со свои трудови, и тоа во: Белград, Сараево, Ниш, Сплит, Загреб, Нови Сад, Љубљана, Рим, Парма, Анкона, Салерно, Брно, Прага, Портои Карас, Патрас, Атина, Хераклеја, Сиднеј, Монтреал, Единбург, Давос, Монако, Ерусалим, Варна, Сингапур, Кипар, Хамбург, Мадрид, Париз, Истанбул итн.

 

 

Награди и признанија

Добитник е на: Плакета од Институтот за ортопедија и трауматологија во Рига, Литванија, Благодарница, Диплома и Плакета од Сојузот на здруженијата на лекарите на Р. Македонија, Признание од Сојузот на здруженијата на телесно инвалидизирани лица на Македонија (1993), Повелба на Општина Охрид за 1997 година за особен придонес во подемот на Општината Охрид („Свети Климент Охридски – Патронот на Охрид“), Плакета од Македонско научно друштво – Битола за особен придонес во работата, развојот и афирмацијата на Друштвото; „Повелба Свети Климент Охридски – Патронот на Охрид“ на Општината Охрид за 2004 година за развој на науката и подемот на Општината Охрид; Плакета (11 – Октомвриска награда) од Сојузот на борците на Македонија за 2005 година; Плакета од Македонско научно друштво за плодна соработка и придонес во афирмацијата на научната мисла за 2007 година; Благодарница од Македонската асоцијација за историја на медицината за 2008 година и Благодарница на здружението на лекарите на Охрид за 2009 година. По повод 50 години на Македонско научно друштво – Битола му е доделено највисоко признание: Плакета за 2010 година. по повод денот на здравјето во 2011 година, добитник е на Плакета од Здружението на лекарите на Охрид за голем стручен 30-годишен личен придонес за развојот на урологијата во Охрид, богат опус на медицински научни публикации и развој на медицинската научна мисла.

Во 2011 година регистриран е во Значајни личности за Битола, образование и наука (НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2011, 121 – 124).

Во 2013 година во Информатор  Ко је Ко у дијаспори Црне Горте регистриран е во првите 90 научници од ЦрнаГора (203 – 206).

Во 2015 година на 31 октомври се здобил со титула: Суверен принц од крстот на Розата, витез на орелот.

 

Публицистичка дејност

Д-р Миќуновиќ е вработен во Болница „Св. Еразмо“ во Охрид, каде што се одвива неговата стручна работа. Вклучен е во редовна работа, а и во научно – истражувачка работа (експерт – рецензент на Министерството за наука) со главна окупација, меѓу другото, во хирургијата. Завршил два научно – истражувачки проекти: „Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт“ и „Сексуалниот живот на жената во Република Македонија“.

Во 2012 година стана и претседател на Редакцискиот одбор на Македонското научно друштво во Битола.

Проф. д-р Миќуновиќ е автор на 93 книги (со 21 566 страници во тираж од 40 530 егземплари).

Објавил 385 научни и стручни трудови, 10 универзитетски книги, над 50 колумни во дневен печат и 86 популарни статии на веб порталот doktori.mk.

Дел од неговите хируршки операции се наоѓааат на You Tube под наслов: mile micunovic.

 

Objaveni knigi

1. Миле Д. Миќуновиќ: Можности за подобрување на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт, „Коста Абраш“, Охрид, 1991, 1–142, (500 егземплари).

2. Миле Д. Миќуновиќ: Уролошки проблеми, „Радио Охрид“, Охрид, 1993, 1–222, (350 егземплари).

3. Миле Д. Миќуновиќ: Импотенција, „Радио Охрид“, Охрид, 1995, 1–212, (930 егземплари).

4. Миле Д. Миќуновиќ: Безбедност на вода, давеник, „Друштво за наука и уметност – Битола“, Битола, 1996, 1–218, (1000 егземплари).

5. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуалност, еротизам и моќ, „Друштво за наука и уметност – Битола“, Битола, 1998, 1–396, (1000 егземплари).

6. Миле Д. Миќуновиќ: Хируршка техника на кожа, „Македонска цивилизација“, Скопје, 1999, 1–400, (500 егземплари).

7. Миле Д. Миќуновиќ: Дилеми, „Македонска цивилизација“, Скопје, 1999, 1–334, (500 егземплари).

8. Миле Д. Миќуновиќ: Уринарна рехабилитација, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–448, (500 егземплари).

9. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуална моќ, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–106, (1000 егземплари).

10. Миле Д. Миќуновиќ: Да се чудиш, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–702, (500 егземплари).

11. Миле Д. Миќуновиќ: Научни размислувања, „Графотехна“, Кичево, 2001, 1–144, (1000 егземплари).

12. Миле Д. Миќуновиќ: Мила моја, „Микена“, Битола, 2001, 1–96, (300 егземплари).

13. Миле Д. Миќуновиќ: ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија  „Св. Еразмо“ – Охрид, „ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија ,Св. Еразмо‘ – Охрид“, Охрид, 2001, 1–166, (500 егземплари).

14. Миле Д. Миќуновиќ: Урологија за пациенти, „Микена“, Битола, 2001, 1–204, (500 егземплари).

15. Миле Д. Миќуновиќ: Љубена, „Микена“, Битола, 2001, 1–100, (300 егземплари).

16. Миле Д. Миќуновиќ: Инконтиненција, подмочнување, „Друштво за наука и уметност – Битола“, Битола, 2002, 1–104, (500 егземплари).

17. Миле Д. Миќуновиќ: Завод за превенција и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид, „Завод за превенција и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид“, Охрид, 2002, 1–156, (500 егземплари).

18. Миле Д. Миќуновиќ: Камен во бубрег, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–94, (500 егземплари).

19. Миле Д. Миќуновиќ: Простата, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–120, (500 егземплари).

20. Миле Д. Миќуновиќ: Прегрни ме, „Градска библиотека ,Григор Прличев‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–128, (500 егземплари).

21. Миле Д. Миќуновиќ: Болничка црква „Св. Еразмо“, „Болница ,Св. Еразмо‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–80, (500 егземплари).

22. Миле Д. Миќуновиќ: Единствена, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–224, (500 егземплари).

23. Миле Д. Миќуновиќ: Живеј сега, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–224, (500 егземплари).

24. Миле Д. Миќуновиќ: Неспуштени тестиси, Крипторхизам, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–106, (500 егземплари).

25. Миле Д. Миќуновиќ: Вечна љубов, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–204, (300 егземплари).

26. Миле Д. Миќуновиќ: Полово преносливи болести, „Универзитет ,Св. Кирил и Методиј‘ – Скопје“, Скопје, 2004, 1–310, (500 егземплари).

27. Миле Д. Миќуновиќ: Спомен – обележја во Охрид и Охридско, „Сојуз на борци од НОАВМ ОО – Охрид“, Охрид, 2004, 1–272, (500 егземплари).

28. Миле Д. Миќуновиќ: Љубов за сите времиња, „Идеја комерц“, Охрид, 2004, 1–202, (500 егземплари).

29. Миле Д. Миќуновиќ: Вљубен, „Идеја комерц“, Охрид, 2005, 1–198, (300 егземплари).

30. Миле Д. Миќуновиќ: Научно–етички двоумења, „Ирис“, Струга, 2005, 1–184, (300 егземплари).

31. Миле Д. Миќуновиќ: Сојуз на борци – Охрид, „Ирис“, Струга, 2005, 1–120, (300 егземплари).

32. Миле Д. Миќуновиќ: Засекогаш твој, „Ирис“, Струга, 2005, 1–202, (300 егземплари).

33. Миле Д. Миќуновиќ: Согледби и пораки, „Ирис“, Струга, 2006, 1–222, (300 егземплари).

34. Миле Д. Миќуновиќ: За половоста – Сексологија, „Ирис“, Струга, 2006, 1–208, (300 егземплари).

35. Миле Д. Миќуновиќ: Обележан со твоите усни, „Ирис“, Струга, 2006, 1–194, (300 егземплари).

36. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери“1 – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2006, 1–88, (300 егземплари).

37. Миле Д. Миќуновиќ: Полово образование, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2007, 1–332, (300 егземплари).

38. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта е моќ, „Ирис“, Струга, 2007, 1–206, (300 егземплари).

39. Миле Д. Миќуновиќ: Бакнеж со вино, „Ирис“, Струга, 2007, 1–220, (300 егземплари).

40. Миле Д. Миќуновиќ: Љубов и атентат на општеството, „Ирис“, Струга, 2007, 1–82, (300 егземплари).

41. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери2 – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2007, 1–154, (300 егземплари).

42. Миле Д. Миќуновиќ: Секс занимливости, „Ирис“, Струга, 2007, 1–170 (300 егземплари).

43. Миле Д. Миќуновиќ: Хирургија со нега, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2008, 1–564, (400 егземплари).

44. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери1 – Хирургија со нега, „Ирис“, Струга, 2008, 1–134, (300 егземплари).

45. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуална дисфункција кај мажите, „Идеја комерц“, Охрид, 2008, 1–142, (300 егземплари).

46. Миле Д. Миќуновиќ: „Бисери3 – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2008, 1–116, (300 егземплари).

47. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта е живот, „Ирис“, Струга, 2008, 1–224, (300 егземплари).

48. Миле Д. Миќуновиќ: Практична сексологија, „Југореклам“, Скопје, 2008, 1–300, (500 егземплари).

49. Миле Д. Миќуновиќ: Душата ми ја грееш, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–130, (500 егземплари).

50. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска крв во Охрид, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–298, (300 егземплари).

51. Миле Д. Миќуновиќ: Во очи те носам, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–120, (300 егземплари).

52. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска крв во Охрид (второ дополнето издание), „Југореклам“, Скопје, 2010, 1–390, (300 егземплари).

53. Миле Д. Миќуновиќ: Секс прирачник, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2010, 1–84, (400 егземплари).

54. Миле Д. Миќуновиќ: Црногорска независност во Охрид, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2010, 1–70, (500 егземплари).

55. Миле Д. Миќуновиќ: Сексуалниот живот на жената во Македонија, Педагошки факултет, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2010, 1–120, (400 егземплари).

56. Миле Д. Миќуновиќ: Љубовта ме радува, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2010, 1–116, (300 егземплари).

57. Миле Д. Миќуновиќ: Гласот на срцето, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–102, (500 егземплари).

58. Миле Д. Миќуновиќ: Педагошка сексологија, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–132, (500 егземплари).

59. Миле Д. Миќуновиќ: Медицинска сексологија, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–166, (500 егземплари).

60. Миле Д. Миќуновиќ: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–152, (1000 егземплари).

61. Миле Д. Миќуновиќ: За мене родена, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–106, (500 егземплари).

62. Миле Д. Миќуновиќ: Основи на хирургијата, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–442, (500 егземплари).

63. Миле Д. Миќуновиќ: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти (2. дополнето и изменето издание), „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–152, (300 егземплари).

64. Миле Д. Миќуновиќ: Илјада афоризми, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2011, 1–260, (500 егземплари).

65. Миле Д. Миќуновиќ: Слободноѕидарски или религиозни симболи, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2012, 1–288, (500 егземплари).

66. Миле Д. Миќуновиќ: Свети Јован Владимир, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2012, 1–238, (500 егземплари).

67. Миле Д. Миќуновиќ: Шеги со доктори, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2012, 1–150, (300 егземплари).

68. Миле Д. Миќуновиќ: Инструментарка во операциона сала, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2012, 1–278, (100 егземплари).

69. Миле Д. Миќуновиќ: Душата ми мириса на тебе, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2012, 1–230, (300 егземплари).

70. Миле Д. Миќуновиќ: Животен стил, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2013, 1–320, (300 егземплари).

71. Миќуновиќ, М. Д.: Сознај се себеси преку древни мисли, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–260, (300 егземплари).

72. Миќуновиќ, М. Д.: Во душата ми пишува, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–162, (300 егземплари).

73. Миќуновиќ, М. Д.: Поуки и пораки, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–288, (400 егземплари).

74. Миќуновиќ, М. Д.: Слободноѕидарски ред, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–208, (300 егземплари).

75. Миќуновиќ, М. Д.: Масонски симболи во Република Македонија, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–398, (400 егземплари).

76. Миќуновиќ, М. Д.: Живеј мудро, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2014, 1–350, (500 егземплари).

77. Миќуновиќ, М. Д.: Светлино моја, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2014, 1–260, (300 егземплари).

78. Миќуновиќ, М. Д.: Масони од Македонија до 1990, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2014, 1–376, (1000 егземплари).

79. Миќуновиќ, М. Д.: Моја тајно, моја судбино, сакам да Ве љубам, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2014, 1–158, (300 егземплари).

80. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовни писма, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2015, 1–288, (500 егземплари).

81. Миќуновиќ, М. Д.: Што почнало да се кине, ќе се скине, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2015, 1–138, (300 егземплари).

82. Миќуновиќ, М. Д.: Модерна масонерија, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2015, 1–440, (500 егземплари).

83. Миќуновиќ, М. Д.: Одбрани приоказни, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2015, 1– 162, ( 300 егземплари).

84. Миќуновиќ, М. Д.: Масонска симболика, „Македонско научно друштво – Битола“, Битола, 2016, 1–510, (150 егземплари).

85. Mićunović D. M.: Crnogorci u Republici Makedoniji, „Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji“, Skoplje, 2016, 1–546, (300 egzemplari).

86. Миќуновиќ М.: Погелди за животот и за светот, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2016, 1–780, ( 300 егземплари).

87. Миќуновиќ М.: Какви луѓе се масоните, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2016, 1–460, ( 300 егземплари).

88. Миќуновиќ М.: Цетињски лекарски поуки за народ од 1880 година, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–164, ( 300 егземплари).

89. Миќуновиќ М.: Урогенитален систем, за секого по нешто, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–264, ( 500 егземплари).

90. Миќуновиќ М.: Масонски мистерии, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, 2017, Охрид, 1–132, ( 500 егземплари).

91. Миќуновиќ М.: Христијанството и масонеријата, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–242, ( 500 егземплари).

92. Миќуновиќ М.: Симболиката на масонското учење, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–294, ( 500 егземплари).

93. Миќуновиќ М.: Масонски степени, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–168, ( 500 егземплари).

 

93 книги со 21 566 страници во тираж од 40 530 егземплари

 

 

 

Научни и стручни трудови

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

бр. 162 од 30 ноември 1995 година.

 

1. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Акутен хематоген остеомиелитис на надла-ктичната коска, Мак. мед. преглед, Скопје, 1981, 35 (5–6), 125–126.

2. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Радни дан специјалне болнице за ортопедију, трауматологију и костнозглобну туберкулозу – Охрид, Здравствени радник, Сарајево, 1982, 10 (21–22), 2213–2215.

3. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали: Нега и лекување на нарушената функција на мочниот меур кај пациенти со параплегија, Зборник на V Конгрес на ЗР на СРМ, Струга, 1982, 23–25.

4. Паскали, В., М. Д. Миќуновиќ: Еден работен ден во Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза Охрид, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 162–164.

5. Миќуновиќ, М. Д., В. Паскали, Ѓ. Василев, М. Мешкова: Третман на сколиози во нашата установа, Зборник на V Конгрес на СЗР на СРМ, Струга, 1982, 165–167.

6. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна нега параплегичара, Уролошки Архив, Београд, 1982, 20, 195–197.

7. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Оперативно лекување на идиопатските сколиози во Охрид, Мак. мед. преглед, Скопје, 1982, 36 (5–6), 130–131.

8. Стоилкоски, Н., М. Башчанџиев, П. Мостров, М. Д. Миќуновиќ: Почетни резултати во лекувањето на сколиозите, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37 (1–2), 28–30.

9. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, С. Миќуновиќ-Наумоска:  Уринарни програм параплегичара у Охриду, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23–25), 2457–2459.

10. Миќуновиќ, М. Д.: Клинички значај рендгенског прегледа бубрега, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23–25), 2465–2467.

11. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, С. Јевговиќ: Радиоренографија, Здравствени радник, Сарајево, 1983, 11 (23–25), 2471–2473.

12. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Руптура на кавернозните тела на пенисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1983, 37 (5–6), 136–137.

13. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и конзервативна терапија уролитијазе код параплегичара, Зборник радова, V интернационални симпозиум уролога, Ниш, 1983, 311–314.

14. Миќуновиќ, М. Д., В. Георгиев, Ж. Попов, М. Пенев: Соломоновата операција кај хидроцела, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 37 (1–2), 35–36.

15. Миќуновиќ, М. Д.: Катетеризација мокрачне бешике, Здравствени радник, Сарајево, 1984, 12 (26–28), 2812–2814.

16. Георгиев, В., М. Д. Миќуновиќ: Хируршко лекување на варикокелата на тестисот, Мак. мед. преглед, Скопје, 1984, 38 (3–4), 79–80.

17. Георгиев, В., М. Пенев, М. Д. Миќуновиќ: Транс уретрални третман калкулозе доњег уринарног тракта, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославија, Сплит, 1984, 64.

18. Миќуновиќ, М. Д.:  Превенција уролитијазе код параплегичара, Сажетци, VIII Конгрес уролога Југославије, Сплит, 1984, 87.

19. Миќуновиќ, М. Д.: Непушачи на работно место и нивна заштита, Зборник на ЗР на СРМ, Крушево, 1984, 60–61.

20. Миќуновиќ, М. Д.: Циркумцизија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1985, 39 (1–2), 38–39.

21. Миќуновиќ, М. Д.: Здравствени работници – пушачи, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 15.

22. Миќуновиќ, М. Д.: Сунет – циркумцизија, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 16–17.

23. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура – фрактура на пенис, Зборник на реферати на СЗР на СРМ, Отешево, 1985, 17.

24. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарни програм параплегичара у Охриду, Мед. Јад., Загреб, 1985, 14 (1), 83–85.

25. Миќуновиќ, М. Д.: Труење со храна од дивеч, Ловец, Скопје, 1985, 9–10, 32.

26. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Обрезување – верски ритуал, медицинска неоправданост, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32–34), 3381–3382.

27. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Имобилизација и калкулоза бубрега и мокрачних путева, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32–34), 3392–3393.

28. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарне инфекције параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32–34), 3393–3394.

29. Миќуновиќ, М. Д.: Полни живот параплегичара, Здравствени радник, Сарајево, 1985, 14 (32–34), 3394–3396.

30. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Превенција дехисценције постоперативних рана код уролошких болесника-параплегичара, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 122–123.

31. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Уретрокутане фистуле, Зборник радова СЗР СР Србије, Златибор, 1986, 124–125.

32. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Долна лумбална хернија, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (3–4), 84–85.

33. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Циститис кај неврогена дисфункција на мочниот меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (Субл. 3), 85–86.

34. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Г. Ангелоски: Уролитијаза кај болни со лезија на ’рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1986, 40 (Субл. 3), 131–132.

35. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Надколенични апарати кај параплегичари во превенција на уролитијаза, Зборник радова, Друштво ортотичара и протетичара Југославије, Охрид, 1986, 79–84.

36. Ангелоски, Г., М. Д. Миќуновиќ, Д. Савев, С. Божиноски: Примената на трансосалната синтеза по Илизаров во Специјалната болница за ортопедија, траумато-логија и косно-зглобна туберкулоза во Охрид, Зборник на осмите Македонско–Црногорски денови, Дојран, 1987, 22–25.

37. Миќуновиќ, М. Д.: Први искуства во лекувањето на уретеролитијазата со дијадинамични струи, Мак. мед. преглед, Скопје, 1987, 41 (1–2), 22.

38. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев, И. Кувенџиев: Значењето на здравствениот туризам за параплегичари, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија, (III научен собир), Охрид, 1987, 67.

39. Савев, Д., Г. Ангелоски, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулозата и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија, (III научен собир), Охрид, 1987, 69.

40. Ангелоски Г., Д. Савев, М. Д. Миќуновиќ: Современиот човек и здравствениот туризам, Состојби и перспективи за развојот на здравствениот туризам во СР Македонија, (III научен собир), Охрид, 1987, 71–72.

41. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Савев: Карцином мокрачне бешике и тројно контрастирање, Књига сажетака, VII Конгрес канцеролога Југославије, Нови Сад, 1987, 119.

42. Миќуновиќ, М. Д.: Наша искуства у лечењу неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, II Југословенски симпозиј о невроурологији ин уродинамики, Љубљана, 1987, 132–134.

43. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев: Циститис код спиналних лезија, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 26–27.

44. Миќуновиќ, М. Д., И. Кувенџиев, Г. Ангелоски: Тренинг неурогене бешике код болесника са траумом спиналног мозга, Зборник радова, V Конгрес лекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Блед, 1987, 27–29.

45. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна ретенција кај мажи после апликација на вештачки колк, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (1–2), 1–2.

46. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна катетеризација кај болни со спинална траума, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 91.

47. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99.

48. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Нега на декубитуси кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 99–100.

49. Миќуновиќ, Ј., М. Д. Миќуновиќ: Хронични болни, пушење и алкохол, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 259–260.

50. Миќуновиќ, М. Д., Б. Смаѓоска: Неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 271–272.

51. Миќуновиќ, М. Д., Е. Кароска: Орхиепидидимитис и стален катетер, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 275.

52. Миќуновиќ, М. Д., В. Стојоска, Е. Дојчиноска, Ј. Миќуновиќ: Циститис кај неврогени заболувања, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 284–286.

53. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Трајческа, С. Димоска: Калкулоза кај параплегичари, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 286–287.

54. Миќуновиќ, М. Д., С. Миќуновиќ, М. Мешкова, М. Довлева, Л. Попоска: Неурогена дисфункција на мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 288–289.

55. Миќуновиќ, М. Д., С. Димоска: Електростимулација на неуроген мочен меур, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид, 1988, 294.

56. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код спиналне трауме, Повезни резимеи, X Конгрес уролога Југославије, Блед, 1988, 180.

57. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на неврогената дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (3–4), 54–56.

58. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: „PACE MAKER“ на невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1988, 42 (5–6), 103–105.

59. Миќуновиќ, Ј., Л. Мечева, К. Јанчевска, Ж. Николовска, М. Д. Миќуновиќ: Туберкулоза на урогениталниот тракт, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 85–86.

60. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, М. Мојсова, А. Шутиноска, М. Мешкова: Ренална калкулоза кај болни со спинална лезија, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Крушево, 1989, 86–87.

61. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски: Имплантација радиофреквентног електростимулатора у неурогеној бешици, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 345–346.

62. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, П. Иваноски, И. Кувенџиев: Чиста аутокатетеризација у рехабилитацији неурогене бешике, Зборник, VIII Физијатриски дани Југославије, Копаоник, 1989, 346–347.

63. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Имплантација на електростимулатор во невроген мочен меур, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 67–68.

64. Миќуновиќ, М. Д.: Неврогена дисфункција на мочниот меур при спинална траума, Зборник на трудови, III Југословенски симпозиум за невроурологија и уродинамика, Охрид, 1989, 82–83.

65. Миќуновиќ, М. Д.: Renal calculosis at the patients with spinal lesion, Acta Urologica Italica, Roma, 1989, 57–58.

66. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, Д. Спасески, З. Битракоски: Уринарни проблеми по хируршкиот третман на сколиозите, Зборник на трудови, Симпозиум за сколиози, Охрид, 1989, 66–67.

67. Миќуновиќ, М. Д.: Неурогена бешика код цервикалне трауме, Вратна краљежница, Вараждинске Топлице, 1989, 134–137.

68. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски: Повреди на ’рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 7–10.

69. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Лекување на невроген мочен меур по траума на ’рбетниот мозок, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 66–67.

70. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на декубитуси кај параплегичари, Зборник, VII Конгрес на СЗР на СРМ, Охрид, 1990, 149.

71. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошка нега болесника са спиналном траумам, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 133–134.

72. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Декубитуси – неадекватна нега болесника, Зборник радова СЗР Србије, Златибор, 1990, 135–136.

73. Миќуновиќ, М. Д.: Neurogenic bladder in spinal trauma patients, List of abstracts, Czechoslovak congress of orthopaedics, Brno, 1990, 80.

74. Миќуновиќ, М. Д., Г. Ангелоски, З. Љушевска: Имплантација на „pace maker“во невроген мочен меур, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 192.

75. Миќуновиќ, М. Д., Љ. Богојевски, С. Миќуновиќ: Декубитуси при траума на ’рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 207.

76. Миќуновиќ, М. Д.: Автокатетеризација во рехабилитација на невроген меур по траума на ’рбетниот мозок, Мак. мед. преглед, Скопје, 1990, 19 (Супл. 7), 208.

77. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Автокатетеризација, Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Дојран, 1991, 20.

78. Миќуновиќ, М. Д.: „Pejs Mejkerу неурогеној бешици касни резултати, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 66.

79. Миќуновиќ, М. Д.: Аутокатетеризација у третману неурогене бешике, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 67.

80. Миќуновиќ, М. Д.: Терапија неурогене бешике код спиналне трауме, Зборник, IV Југословенски симпозиум за неурологију и уродинамику, Нови Сад, 1991, 86.

81. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на користените методи во лекувањето на неврогениот меур при спинална траума, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 102.

82. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста автокатетеризација и невроген мочен меур, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 103.

83. Миќуновиќ, М. Д., А. Јанковска, З. Битраковски: „Бенигни“ меланома малигнум, Зборник на апстракти на XIII Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1991, 126.

84. Мићуновић, М. Д.: Могућности побољшања лечења неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Докторска дисертација, Београд, 1991, 1–142.

85. Миќуновиќ, М. Д.: Можности за подобрување на лекувањето на неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај спинални трауми, Мак. мед. преглед, Скопје, 1992, 46 (1–2), 49–51.

86. Миќуновиќ, М. Д.: Лечење неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 172.

87. Миќуновиќ, М. Д.: Интермитентна чиста аутокатетеризација, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 175.

88. Миќуновиќ, М. Д., З. Битраковски: Morbus Fournier, Зборник резимеа, XII Конгрес удружења уролога Југославије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 1993, 179.

89. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфукција на долниот уринарен тракт, „Радио Охрид“, Охрид, 1993, 1–222.

90. Миќуновиќ, М. Д.: Уролошки проблеми кај неврогената дисфукција на долниот уринарен тракт, Мак. мед. преглед, Скопје, 1993, 47 (3–4), 134–135.

91. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, современ проблем и лекување, Феникс, Скопје, 1994, 1, 12–15.

92. Миќуновиќ, М. Д.: Еден сосема нов приод, Q review, Скопје, 1994, 3 (8), 29–31.

93. Миќуновиќ, М. Д., М. Мешкова: Мајка!, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби“,  Скопје, 1994, 42–43.

94. Миќуновиќ, М. Д.: Лекување на импотенција со простагландин Е1 и подршка на семејството, Меѓународен стручен собир, „Мајски средби“,  Скопје, 1994, 44–45.

95. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, З. Битраковски, Н. Размоски, П. Поп-Стефанија: „Pace maker“ in neurogenic bladderlate results, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 264–265.

96. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, С. Наумоска, Н. Размоски: Autocatheterisation in treatment of neurogenic dysfunction of lower urinary tract, 24th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Praque, 1994, 267–268.

97. Миќуновиќ, М. Д., С. Наумоска, З. Љушева: Лекување на импотенција кај цереброваскуларни заболувања, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 49.

98. Миќуновиќ, М. Д., Д. Савев, Н. Размоски, З. Битраковски: Повреди на долниот уринарен тракт поврзани со карлични фрактури, Мак. мед. преглед (Супл. 17), Скопје, 1994, 48, 66.

99. Миќуновиќ, М. Д.: Импотенција, зачувување на половата активност кај повреди на ’рбетниот столб, „Радио Охрид“, Охрид, 1995, 1–212.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 721 од 4 декември 1998 година.

 

100. Миќуновиќ, М. Д., П. Бачевски: Фрактура на пенис, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и EURO-SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 101.

101. Миќуновиќ, М. Д., Р. Миличевиќ, B. Nusser: Конзервативен третман на декубитуси, 1. Конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество и  EURO–SURGERY session, Зборник на трудови, Охрид, 1995, 231.

102. Миќуновиќ, М. Д.: Руптура кавернозних тела пениса, XIII Конгрес удружења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 69.

103. Миќуновиќ, М. Д.: Изазивање ерекције Алпростадилом код параплегичара и квадриплегичара, XIII Конгрес удружења уролога Југославије, Књига сажетака, Нови Сад, 1995, 222.

104. Мicunovic, M. D., Stavridis A.: Alprostadil (Prostin VR) in treatment of impotence, 1 st Meeting of the European Society for impotence research (ESIR), Porto Carras, Chalkidiki (Greece), 1995, 16.

105. Миќуновиќ, М. Д.: Метастатки малигни меланом, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, Мак. мед.преглед, 1995 (Супл. 20), 49, 83.

106. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е1 во лекувањето на импотенцијата, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, Мак. мед.преглед, 1995 (Супл. 20), 49, 660.

107. Мicunovic, M. D., Z. Krstanoski: Electrical stimulation in solving of the neurogenic bladder dysfunction in cases of spinal cord injury, 25th Annual Meeting, International Continence Society, Abstracts, Sydney (Australia), 1995, 364–365.

108. Миќуновиќ, М. Д.: Простагландин Е­­­1 (Prostin VR) во лекувањето на импотенцијата, Медицински информатор, Охрид,  1995, 3, 4–5.

109. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, З. Љушева, Ц. Трифуноска, Ч. Јованоски: Одредување на седиментација со сигурносна моновета, Зборник резимеа, V-ти Научен-стручен едукативен собир, Молика 96 на медицински лаборанти и санитарни техничари на Р. Македонија, Битола, 1996, 62.

110. Миќуновиќ, М. Д., М. Георгиев, Ј. Камнар, Р. Наумовски, К. Лозанче, Л. Груевска-Угриновска, Л. Димитрова, М. Пенев, Г. Ангелоски: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Научно-истражувачки проект, Министерство за наука на Република Македонија, Скопје, 1996.

111. Миќуновиќ, М. Д., М. Башчанџиев, А. Јанкоска, С. Наумоска, З. Љушева, В. Блажевска: Дизурија како прв сиптом на ’рбетната туберкулоза, Медицински информатор, Охрид,  1996, 4, 8–9.

112. Мicunovic, M. D., Z. Ljuseva, T. Naumov: Criteria or factors implicated or help-ful in the promotion of the spontaneous passage of stones, 11th Biennial Meeting of the International Society for the Upper Urinary Tract (ISDU), Patras-Greece, Abstract book, Охрид,  1996, 65.

113. Мicunovic, M. D., Z. Ljuseva, S. Naumoska, T. Naumov, P. Vasileva: Pelvic floor & diadynamic current in spastic paraplegy, International Continence Society, 26th Annual Meeting, Abstracts, Athens, Greece, 1996, 296.

114. Мicunovic, M. D., A. Stavridis, N. Razmoski: Rupture of the cavernous bodies of penis, 1st International Conference of Emergency Surgery, Belgrade, Yugoslavia, Book of Abstracts, 1996, 68.

115. Мicunovic, M. D., T. Naumov: Complications of intermittent catheterization of neurogenic bladder paraplegic, XX Congresso Nazionale Societa Italiana di Urodinamica, Parma, Italy, 1996, 56.

116. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Трајна едукација на медицинските сестри, Апстракти, стручни средби на ЗМСТА на Р. Македонија, 1996, 1.

117. Миќуновиќ, М. Д., Т. Наумов: Дијадинамични струи на карлично дно кај спастична параплегија, Симпозиум за урогинекологија, Зборник на апстракти, Скопје 1996, 45.

118. Миќуновиќ, М. Д.: Безбедност на вода, давеник, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LVII, Битола, 1996, 1–218.

119. Миќуновиќ, М. Д.: Местото на ендовезикалната „BCG – терапија“ во суперфицијалните тумори на мочниот меур, Медицински информатор, Охрид, 1997, 6–8.

120. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, М. Георгиев, Ј. Камнар, Р. Наумовски, К. Лозанче, Л. Угриновска, Л. Димитрова, М. Пенев, Г. Ангелоски: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, I Конгрес на Македонското друштво на ортопедите и трауматолозите со меѓународно учество, Мак. мед. преглед, Скопје, 1997, 51 (Супл. 25), 28.

121. Micunovic, M. D., N. Razmoski, M. Georgiev, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, M. Penev, G. Angeloski, Z. Ljusevska, S. Naumovska: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quvadriplegics, Journal of Endourology, 1997, 11 (supp. 1), 167.

122. Micunovic, M. D., A. Stavridis, S. Naumovska: Caverject injection and treatment of  rectile dysfunction of spinal cord injury, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 116.

123. Micunovic, M. D., N. Razmoski, M. Georgiev, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, M. Penev, G. Angeloski, Z. Ljusevska, S. Naumovska: Urinary incontinence at paraplegics, 24th Congress Sociata Internationale d’Urologie, Abstract, Montreal, 1997, 117.

124. Micunovic, M. D., N. Razmoski, J. Kamnar, R. Naumovski, K. Lozance, L. Ugrinovska, L. Dimitrova, G. Angeloski: Analysis of changes of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics and quadriplegics, 15th World Congress on Endourology, Edinburgh, 1997, 44.

125. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ: Дијадинамичне струје у физикалној терапији и литијаза, Књига сажетака, Сусрети здравствених радника Југославије, Херцег Нови, 1997, 195.

126. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, Ј. Миќуновиќ, Р. Миличевиќ: Третман ране код параплегичара, Књига сажетака октобарских дана здравствених радника Републике Србије, Златибор, 1997, 124.

127. Micunovic, M. D., А. Stavridis: Alprostadil and treatment of erectile disfunction of paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 38.

128. Micunovic, M. D., А. Stavridis, L. Ugrinovska, L. Dimitrova: Treatment of neurogenic dysfunction in lower urinary tract at paraplegics, 1st Urological Balcan Conference, Athens, Greece, 1998, 48.

129. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуалност, еротизам и моќ, Друштво за наука и уметност, одделни научни трудови LXVIII, Битола, 1998, 1–396.

130. Micunovic, M. D., M. Georgiev, J. Kamnar, R. Naumovski,  K.  Lozance,  L.  Ugrinovska,  L. Dimitrova, M. Penev, G. Angeloski, Z. Trajcevska, S. Naumovska: Intermittent catheterization of urinary incontinence in paraplegic, 7th European Urological Winter Forum, Davos, Switzerland, 1998, 241.

131. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Точко: Пријапизам и каудална анестезија, VII Конгрес анестезиолога Југославије, Врњачка Бања, 1998, P–52, 119.

132. Micunovic, M. D., A. Stavridis, L. Ugrinoska, L. Dimitrova: Conservative Treatment of Incontinence at paraplegics, 1 st International Consultation on Incontinence, Monaco, 1998, 247.

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 733 од 21 мај 1999 година.

 

133. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ, М. Мешкоска, Л. Попоска: Самокатетеризација код параплегичара, III Стручна конференција удружења медицинских сестара-техничара Југославије, Златибор, 1998, 23.

134. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ, М. Мешкоска, Л. Попоска: Дијадинамичне струје у урологији, III Стручна конференција удружења медицинских сестара–техничара Југославије, Златибор, 1998, 24.

135. Миќуновиќ, М. Д., Н. Размоски, К. Лозанче, Л. Угриноска, Л. Димитрова: Уролошки третман на пациенти со спинална лезија, Прв конгрес на неврохирурзи на Македонија, Охрид, 1998, 93–94.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 751 од 15 февруари 2000 година.

 

136. Micunovic, M. D., L. Ugrinoska, L. Dimitrova: Treatment of urinary incontinence at paraplegics and quadriplegics, International continence society 28th Annual Meeting, Jerusalem, Izrael, 1998, 9, 290.

137. Миќуновиќ, М. Д., Љ. Денков: Уролошки проблеми кај пациенти со спинална траума, Денови на наука на Р. Македонија и Р. Бугарија, Варна, 1999, 407–416.

138. Миќуновиќ, М. Д.: Анализа на промените во неврогената дисфункција на долниот уринарен тракт кај параплегичари и квадриплегичари, Министерство за наука на Р. Македонија (завршен проект), Скопје, 1999, 1–301.

139. Миќуновиќ, М. Д., Л. Угриноска, Л. Димитрова, С. Наумоска, З. Велјаноски: Уроинфекција кај самокатетеризација, XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија, 1999, 113.

140. Миќуновиќ, М. Д.: Хируршка техника на кожа, Македонска цивилизација, Скопје, 1999, 1–400.

141. Миќуновиќ, М. Д.: Дилеми, „Македонска цивилизација“, Скопје, 1999, 1–334.

142. Миќуновиќ, М. Д.: Медицината меѓу етиката и електрониката, „Утрински весник“, Скопје, 1, 88, 5. X 1999, 11.

143. Миќуновиќ, М. Д.: Вијагра – да или не, „Нова Македонија“, Скопје, 18833, 30–31. X 1999, 7.

144. Миќуновиќ, М. Д.: Пристрасноста во науката е ненаучна, „Утрински весник“, Скопје, 1,110, 1. XI 1999, 11.

145. Миќуновиќ, М. Д.: Со ново размислување кон подобро, „Утрински весник“, Скопје, 1, 144, 10. XII 1999, 11.

146. Миќуновиќ, М. Д.: Природата – дел од самопочитувањето, „Утрински весник“, Скопје, 2, 169, 15–16. I 2000, 11.

147. Миќуновиќ, М. Д.: Совеста на интелектуалците, „Утрински весник“, Скопје, 2, 195, 15. II 2000, 11.

148. Миќуновиќ, М. Д.: Самоубиствена сласт, „Утрински весник“, Скопје, 2, 214, 8. III 2000, 11.

149. Миќуновиќ, М. Д.: Уринарна рехабилитација, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–448.

150. Micunovic, M. D.: Urinary Incontinence in paraplegic patients, International Meeting od Urology in Ancona – Italy, 2000, 18.

151. Micunovic, M. D.: Intracavernous injections and treatment of erectile dysfunction of paraplegic patients, International Meeting on Urology in Ancona – Italy, 2000, 18.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 773 од 14 февруари 2001 година.

 

152. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуалноста и жешките секси – линии, „Утрински весник“, Скопје, 2, 260, 3. V 2000, 11.

153. Micunovic, M. D.: Erectile impotence of paraplegic, II Congres of the Balcan’s Urologist, Струга, Мак. мед. преглед, 2000, 54 (Супл. 41), 88.

154. Миќуновиќ, М. Д.: Кога зборовите ја губат вредноста, „Дневник“, Скопје, 5, 1269, 3/4. VI 2000, 15.

155. Micunovic, M. D.: Urological problems in Paraplegic pacients, XV Конгрес удружења уролога Југославије, 2000, 6, 7–9.

156. Миќуновиќ, М. Д.: Младата љубовница и сината таблетка го одведоа в смрт, „Македонија денес“, Скопје, 3, 535, 22. VI 2000, 5.

157. Миќуновиќ, М. Д.: Опасност од самоуништување, „Утрински весник“, Скопје, 2, 316, 7. VII 2000, 11.

158. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуална моќ, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–104.

159. Миќуновиќ, М. Д.: Омраза, „Утрински весник“, Скопје, 2, 370, 13. IX 2000, 11.

160. Micunovic, M. D.: Alprostadil of erectile dysfunction, 2nd Balkan Congress of Andrology, Belgrade, 2000, 29.

161. Миќуновиќ, М. Д., А. Велески: Дилеми со екстензиониот стол и диуреза, 2 Конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид, 2000, 122–123.

162. Миќуновиќ, М. Д., Г. Маленков, А. Велески: Артефицијален хематом, Мак. мед. преглед, 2000, 54 (Супл. 46), 253.

163. Миќуновиќ, М. Д.: Да се чудиш, „Коста Абраш“, Охрид, 2000, 1–704.

164. Micunovic, M. D.: Sexual dusfunction at paraplegics, 25th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Singapore, 2000, 232.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 847 од 15 март 2004, 198–203.

 

165. Миќуновиќ, М. Д.: Човечката среќа нема пазарна цена, „Утрински весник“, Скопје, 2, 421, 13. XI 2000, 11.

166. Миќуновиќ, М. Д.: Евтаназија, „Утрински весник“, Скопје, 2, 459, 27. XII 2000, 11.

167. Миќуновиќ, М. Д.: Научни размислувања, Графотехна, Кичево, 2001, 1–143.

168. Миќуновиќ, М. Д.: Мила моја, НИК „Микена“, Битола, 2001, 1–96.

169. Миќуновиќ, М. Д.: Антимакедонизам, „Утрински весник“, Скопје, 2, 512, 6. III 2001, 11.

170. Миќуновиќ, М. Д.: Очекувања од Академијата, „Утрински весник“, Скопје, 2, 598, 19. VI 2001, 11.

171. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ: Еутаназија, Други Конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 34.

172. Миќуновиќ, Ј., Миќуновиќ, М. Д.: Уролошка нега параплегичара, Други Конгрес здравствених радника Републике Србије, Врњачка Бања, 2001, 35.

173. Миќуновиќ, М. Д.: ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, НИК „Микена“, Битола, 2001, 1–166.

174. Micunovic, M. D.: Urinary incontinence at paraplegics, European School of Urology Balkan Meeting, Belgrade, Yugoslavia, 2001, 10, 145.

175. Миќуновиќ, М. Д.: Урологија за пациенти, НИК „Микена“, Битола, 2001, 1–204.

176. Миќуновиќ, М. Д.: Љубена, НИК „Микена“, Битола, 2001, 1–100.

177. Миќуновиќ, М. Д.: Развојот на ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид, Прв македонски конгрес за историја на медици-ната, Штип, 2001, 181–192.

178. Миќуновиќ, М. Д.: Човек? „Утрински весник“, Скопје, 4, 765, 11. I 2002, 11.

179. Миќуновиќ, М. Д.: Инконтиненција, подмочување, „Коста Абраш“, Охрид, 2002, 1–104.

180. Миќуновиќ, М. Д.: Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања, НИД „Микена“, Битола, 2002, 1–155.

181. Micunovic, M. D.: Intracavernous therapies of erectile dysfunctions, The Management of Male Sexual Dysfunction, Monte Carlo Monaco, 2002, 34.

182. Миќуновиќ, М. Д.: Камен во бубрег, НИД „Графотехна“, Кичево, 2002, 1–94.

183. Миќуновиќ, М. Д.: Модерен примитивизам „Утрински весник“, Скопје, 4, 888, 10. VI 2002, 11.

184. Миќуновиќ, М. Д.: Уролитијаза и дијадинамични струи, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед, Скопје, 55 (супл. 51), 2002, 65.

185. Миќуновиќ, М. Д., Т. Петревски, А. Велески: Артефицијална траума на перинеум и дизурија, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед, Скопје, 55 (супл. 51), 2002, 72.

186. Миќуновиќ, М. Д.: Карлични фрактури со повреда на долниот уринарен тракт, Прв македонски национален конгрес по урологија во соработка со европската уролошка асоцијација, Мак. мед. преглед, Скопје, 55 (супл. 51), 2002, 73.

187. Micunovic, M. D., A. Saveva: Alprostadil of erectile dysfunction, 6th Congress of the European Federation of Sexology, Cyprus, 2002, 155.

188. Micunovic, M. D., N. Razmoski, A. Stavridis, S. Naumovska: Paraplegics of sexual impotence, 10th World Congress of the International Society for Sexual and Impotence Research, Montreal, Canada, 2002, 186.

189. Micunovic, M. D.: Prostin VR of erectile disfunction, 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Hamburg, Germany, 2002, 73.

190. Миќуновиќ, М. Д.: Простата, „Градска библиотека ‚Грирог Прличев‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–122.

 191. Миќуновиќ, М. Д.: Прегрни ме, „Градска библиотека ‚Грирог Прличев‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–128.

192. Миќуновиќ, М. Д.: Болничката црква Свети Еразмо, „Болница ,Св. Еразмо‘ – Охрид“, Охрид, 2002, 1–80.

193. Миќуновиќ, М. Д.: Да се клонира искуството, за среќа, не е можно, „Утрински весник“, Скопје, 4, 1083, 1–2. II 2003, 16.

194. Миќуновиќ, М. Д.: Клонирање, матична клетка и етика, Vox Medici, Гласило на лекарска комора на Македонија, Скопје, 2003, 28–30.

195. Micunovic, M. D., Z. Ljusevska-Trajcevska, S. Naumoska, M. M. Micunovic: Pa-raplegics and urinary tract infection, XVIIIth European Association of Urology Congress, Madrid, Spain, 2003, 227.

196. Миќуновиќ, М. Д.: Единствена, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–224.

197. Миќуновиќ, М. Д.: Живеј сега, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–224.

198. Миќуновиќ, М. Д., З. Љушева: Полова немоќ и интракавернозен третман, XVI Конгрес на лекарите на Р М со меѓународно учество, Мак. мед. преглед, Скопје, 56 (Супл. 54), 2003, 208.

199. Миќуновиќ, М. Д.: Неспуштени тестиси, крипторхизам, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–106.

200. Миќуновиќ, М. Д.: Вечна љубов, „Коста Абраш“, Охрид, 2003, 1–204.

201. Micunovic, M. D., Z. Ljusevska-Trajcevska, S. Naumoska, P. Ivanoski: Sex in andropause, IVe Seminaire International de Sexoanalyse, Salerno, Italie, 2003, 117.

202. Micunovic, M. D.: Alprostadil in sexual impotence, 2nd International Consultation on Erectile and Sexual Dysfunctions, Paris, France, 2003, 47.

203. Micunovic, M. D.: Prostin VR of Erectile dysfunction, 5th Congress of the Central European Association of Urology, Novi Sad, Yugoslavia, 2003, 53.

204. Micunovic, M. D., P. Ivanoski, S. Naumoska, M. M. Micunovic: Treatment for urinary incontinence at paraplegics, 8th Mediterranean Congress of Urology, Herakleion, Greece, 2003, 186.

205. Миќуновиќ, М. Д.: Почетоци и развој на хоспиталната здравствена дејност во Охрид – Болница „Св. Еразмо“, I Балкански конгрес на историја на медицината, Охрид,  2003, 74–76.

206. Micunovic, M. D., Z. Ljusevska-Trajcevska, G. Malenkov: Sex after myocatdial infarction, 3rd world congress on men’s health, The male patient in your daily practice, Vienna, Austria, 2003, 197.

207. Micunovic, M. D., Z. Ljusevska-Trajcevska: Sex after sixties, 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Istanbul, Turkey, 2003, 135.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 871 од 15 април 2005, 119-120.

 

208. Micunovic, M. D., P.Ivanoski, G.Malenkov, T.Vraniskoski: Urinon Infections, The 4th World Congress on the Aging Male, Prague, Czech Republic, 2004, 253.

209. Micunovic, M. D., S.Nedeski, G.Malenkov, P.Ivanoski, T.Vraniskoski: Electro-stimulation and control of bladder at injuries of spine brain, XIXth Congress Evropean Association of Urology, Vienna, Austria, 2004, 196.

210. Micunovic, M. D., G.Malenkov: Alprostadil in sexual impotence, 7th Congress of the European Federation of Sexology, Brighton, UK, 2004, 205.

211. Micunovic, M. D., A. Veleski, T.Vraniskoski: Urinary incontinention and konzervative treatment at the nevrogen disfunction of lower urinary sistem, Joint Meeting of the International Continence Society and the International UroGynecological Association, Paris, 2004, 157.

212. Миќуновиќ, М. Д., С. Наумоска, П. Иваноски, Ј. Миќуновиќ: Неурогена бешика код спиналне трауме, IV Конгрес физијатара Србије и Црне Горе, Зборник радова, Бања Ковиљача, 2004, 277.

213. Миќуновиќ, М. Д.: Полово преносливи болести, „Универзитет ,Св. Кирил и Методиј‘ – Скопје“, Скопје, 2004, 1–309.

214. Миќуновиќ, М. Д.: Спомен–обележја во Охрид и Охридско, „Сојуз на борци од НОАВМ ОО – Охрид“, Охрид, 2004, 1–272.

215. Миќуновиќ, М. Д.: Љубов за сите времиња, „Идеја комерц“, Охрид, 2004, 1–202.

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

бр. 284 од 4 мај 2006, 87–95.

 

216. Миќуновиќ, М. Д.: Потчинување на трговски закономерности и дехуманизација како реална опасност, Vox Medici, Гласило на лекарска комора на Македонија, Скопје, 2004, 45, 8–11.

217. Micunovic, M. D., S.Nedeski, G.Malenkov, Z. Bitrakovski: Prostaglandin E1 in erectile dysfunction, CSSAM/ISSAM Nort American Congress on the Aging Male, Abstract Book, Vancouver, Canada, 2005, 142.

218. Миќуновиќ, М. Д., С. Недески, З. Велјаноски, Н. Размоски, З. Битраковски, Г. Маленков, А. Јанковска-Душковска: „Малиген“ атером – нарушена професионална и меѓучовечка комуникација, Vox Medici, Гласило на лекарска комора на Македонија, Скопје, 2005, 46, 26–27.

219. Миќуновиќ, М. Д.: Вљубен, „Идеја комоерц“, Охрид, 2005, 1–198.

220. Миќуновиќ, М. Д.: Eдноставно е невкусно, „Вест“, Скопје, V, 1449, 26. IV 2005, 54.

221. Micunovic, M. D., S.Nedeski: Caverject injection and treatment of erectile dysfunction of spinal cord injuri, XVII World Congress of Sexology, Montreal, Canada, 2005, 215.

222. Миќуновиќ, М. Д.: Превенција и лекување на декубитуси кај параплегичари, Феникс, Скопје, 2005, 46, 20–22.

223. Миќуновиќ, М. Д.: Научно-етички двоумења, „Ирис“, Струга, 2005, 1–184.

224. Миќуновиќ, М. Д.: Јазикот е како татковината, „Утрински весник“, Скопје, 6, 1872, 6. IX 2005, 11.

225. Миќуновиќ, М. Д., Ј. Миќуновиќ, М. Мешкова: Превенција и лекување на интерхоспитални рани, II Конгрес со меѓународно учество на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија, Охрид, 2005, 183.

226 Миќуновиќ, М. Д.: Сојуз на борци –Охрид, „Ирис“, Струга, 2005, 1–120.

227. Миќуновиќ, М. Д.: Засекогаш твој, „Идеја комоерц“, Охрид, 2005, 1–202.

228. Миќуновиќ, М. Д., К. Стојаноски, Г. Балевски, Р. Медароски, К. Грозданов, Ж. Наумоски: Развој на урологијата во Охрид, II Конгрес по историја на медицината со меѓународно учество, Струмица, 2005, 175–177.

229. Миќуновиќ, М. Д.: Согледби и пораки, „Ирис“, Струга, 2005, 1–224.

230. Миќуновиќ, М. Д.: За половоста  – Сексологија, „Ирис“, Струга, 2006, 1–208.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,

бр. 914 од 1 март 2007, 37–41.

 

231. Micunovic, M. D.: Alprostadil of erectile dysfunction of spinal cord injury, 8th Congress of the European Federation of Sexology, Prague, Czech Republic, 2006, Т01–Р–06, 231.

232. Миќуновиќ, М. Д.: Обележен со твоите усни, „Ирис“, Струга, 2006, 1–194.

233. Micunovic, M. D.: Alprostadil in sexuali impotence, Прв македонски конгрес на физијатри со меѓународно учество, Охрид, 2006, 153.

234. Mićunović, M. D., S. Naumoska: Seksualna rehabilitacija paraplegičara, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učeščem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 86.

235. Kitrozova, Z., Z. Ljuševska-Trajčevska, S. Mićunović-Naumoska, L. MarkoskaNičeska, M. D. Mićunović: Rani neurofizioterapiski tretman dece sa rizikom i njegov znacaj, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učeščem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 97–98.

236. Ljuševska-Trajčevska Z., Z. Kitrozova, L. Markoska-Ničeska, S. Mićunović–Naumoska, P. Ivanoski, V. Blažeska, M. D. Mićunović: Rana postoperativna rehabilitacija pacijenata sa ugrađenom endoprotezom kuka, 6. Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učeščem, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2006, 197–198.

237. Миќуновиќ, М. Д.: Рамнодушните никогаш не го менувале светот, „Утрински весник“, Скопје, 7, 2230, 10. XI 2006, 11.

238. Миќуновиќ, М. Д.: Заедницата на Црногорците во Македонија и нејзината функција, „Утрински весник“, Скопје, 7, 2247, 30. XI 2006, 11.

239. Миќуновиќ, М. Д.: „Бисери“1  – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2006, 1–88.

240. Миќуновиќ, М. Д.: Полово образование, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2007, 1–332.

241. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовта е моќ, „Ирис“, Струга, 2007, 1–206.

242. Миќуновиќ, М. Д.: Бакнеж со вино, „Ирис“, Струга, 2007, 1–220.

243. Миќуновиќ, М. Д.: Време е за сексолошки образован и воспитан човек „Утрински весник“, Скопје, 8, 2327, 7. III 2007, 11.

244. Миќуновиќ, М. Д.: Љубов и атентат на општеството, „Ирис“, Струга, 2007, 1–82.

245. Миќуновиќ, М. Д.: Моралот и половиот живот„Утрински весник“, Скопје, 8, 2353, 7–9. IV 2007, 11.

246. Миќуновиќ, М. Д.: „Бисери“2  – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2007, 1–154.

247. Миќуновиќ, М. Д.: Секс занимливости, „Ирис“, Струга, 2007, 1–170.

 

 

Рецензирани трудови во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

бр. 310 од 1 септември 2008, 24–29.

 

248. Миќуновиќ, М. Д.: Полово воспитување, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2005, 47–60.

249. Micunovic, M. D.: Medical Treatment of Erectile Dysfunction, The 18th Congress of the World Association for Sexual Health, Sydney, 2007, 132.

250. Micunovic, M. D.: Caverject of Sexual Impotentio of Paraplegic, 1st European Congress on the Aging Male, Warsaw, Poland, 2007, 147.

251. Mićunović, M. D.: Tretman erektilne disfunkcije hemiplegičara, 7 Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Balneoclimatologia, vol. 31 (Supl. 2), 2007, 168–169.

252. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуална рехабилитација на стари лица, 17 Конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2007, 125.

253. Миќуновиќ, М. Д.: Како дејствува љубовта врз психата?, Медикус, Списание на Сојузот на студентите по медицина на Македонија, Скопје, 2007, 1, 46.

254. Миќуновиќ, М. Д.: Историја на сексологијата, III Конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Штип, 2008, 334–343.

255. Миќуновиќ, М. Д.: Хирургија со нега, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2008, 1–564.

256. Миќуновиќ, М. Д.: „Бисери“1  – Хирургија со нега, „Ирис“, Струга, 2008, 1–134.

257. Чување на туѓиот живот, Vox Medici, бр. 59, јуни 2008, 54.

258. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуална дисфункција кај мажи, „Идеја комерц“, Охрид, 2008, 1–142.

259. Миќуновиќ, М. Д.: „Бисери“3  – Полово образование, „Ирис“, Струга, 2008, 1–116.

260. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовта е живот, „Ирис“, Струга, 2008, 1–224.

261. Миќуновиќ, М. Д.: Практична сексологија, „Југореклам“, Скопје, 2008, 1–300.

262. Професор д-р Миле Миќуновиќ, Феникс 86, Скопје, 2008, 59, 31–33.

263. Половиот живот и медицинското искуство, Vox Medici, Гласило на лекарска комора на Македонија, Скопје, 2009, 62, 34.

264. Миќуновиќ, М. Д.: Душата ми ја грееш, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–130.

265. Миќуновиќ, М. Д.: Црногорска крв во Охрид, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–298.

266. Миќуновиќ, М. Д.: Животот на човекот, Феникс, Скопје, 2009, 62, 16.

267. Миќуновиќ, М. Д.: Во очи те носам, „Југореклам“, Скопје, 2009, 1–120.

268. Миќуновиќ, М. Д., Љ. Богојевски, З. Битраковски, З. Љушева: Страно тело и остеома остеид, III Конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози со меѓународно учество, Охрид, 2009, 76–77.

269. Богојевски, Љ., Н. Размоски, М. Д. Миќуновиќ, М. Богојевска: Бесцементна ендопротетска замена на колкот како третман на диспластичен остеоартритичен колк кај возрасни, III Конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози со меѓународно учество, Охрид, 2009, 23–24.

270. Mićunović, M. D., T. Vraniškoski: Tumor u abdomenu i bešika, Prvi kongres srpske traumatološke asocijacije sa međunarodnim učešćem, Subotica, 2009, 152.

271. Миќуновиќ, М. Д.: Историја на сексологијата, Феникс, Скопје, 2009, 63, 27–29.

272. Миќуновиќ, М. Д.: Позитивно сексолошко воспитување, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2009, 5, 327–336.

273. Миќуновиќ, М. Д.: Полово воспитување, Феникс, Скопје, 2010, 64, 26–27.

274. Миќуновиќ, М. Д., С. Ристевска: Превенција и лекување на декубитуси, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 11.

275. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ, Л. Стојаноска: Дијабетично стапало, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 49.

276. Миќуновиќ, М. Д., З. Битраковски, М. М. Миќуновиќ, Л. Стојаноска: Саможртва од надрилекарства, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 2010, 49.

277. Миќуновиќ, М. Д.: Црногорска крв во Охрид (второ дополнето издание), „Југореклам“, Скопје, 2010, 1–389.

278. Миќуновиќ, М. Д.: Секс прирачник, Македонско научно друштво, Битола, 2010, 1–84.

279. Миќуновиќ, М. Д.: Црногорска независност во Охрид, Македонско научно друштво, Битола, 2010, 1–70.

280. Миќуновиќ, М. Д., З. Битраковски, М. М. Миќуновиќ, Л. Стојаноска: Ембрионален карцином на тестис, III Конгрес на хирурзи на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2010, 113.

281. Миќуновиќ, М. Д.: Пол и морал, Феникс, Скопје, 2010, 66, 23–26.

282. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуалниот живот на жената во Македонија, Педагошки факултет, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2010, 1–120.

283. Миќуновиќ, М. Д.: Педагошките проблеми во половиот живот, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2010, 11–12, 155–166.

284. Миќуновиќ, М. Д.: Морална основа на половото и брачно-семејното воспитување, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2010, 11–12, 177–186.

285. Миќуновиќ, М. Д.: Езерото за својот лебед, Година на есејот, Медитеранска Академија „Браќа Миладиновци“ – Струга, Струга, 2010, 7–10.

286. Миќуновиќ, М. Д., С. Наумоска, З. Љушева, М. М. Миќуновиќ: Декубитуси, Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2010, 163–164.

287. Миќуновиќ, М. Д.: Македонките во сексот скриени жарчиња, Шпиц, Скопје, 2010, 1256, 14.

288. Micunovic M. D., Micunovic M. M., Stojanovska L.: A smali ulcer overtook a half of the head - a case report, Southeast European Medical Forum (SEEMF),  First international medical congress, Varna, Bulgaria, 2010, 43–44.

289. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовта ме радува, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2010, 1–116.

290. Миќуновиќ, М. Д.: Преиспитување на донесена одлука, Лекарски весник, Скопје, 2010, 7, 9.

291. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовта го движи светот, или предрасудите на Македонките, Видело, Списание за книжевност, култура и уметност, „Македонски информативен и издавачки центар“ – Панчево, Панчево, 2010, 8–9, 9–26.

292. Прва студија во Македонија, сексуалниот живот на жената во Македонија, Vox Medici, бр. 68, октомври 2010, 40.

293. Миќуновиќ, М. Д.: Како тоа го прават Македонките, Хоризонти, „Универзитет ,Св. Клилмент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2010, 6, 525–537.

294. Миќуновиќ, М. Д.: Надежта некогаш е најдобриот лек, Лекарски весник, Скопје, 2010, 8, 10.

295. Миќуновиќ, М. Д.: Научната медицина не е без ризик, но не е разумно да се отфрли, Vox Medici, Гласило на лекарска комора на Македонија, Скопје, 2010, 69, 40–43.

296. Миќуновиќ, М. Д.: На границата на функционално вегетирање, Лекарски весник, Скопје, 2011, 9, 2.

297. Миќуновиќ, М. Д.: Пол и уметност, Феникс, Скопје, 2011, 68, 32–35.

298. Миќуновиќ, М. Д.: Гласот на срцето, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–102.

299. Миќуновиќ, М. Д.: Педагошка сексологија, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–132.

300. Mikjunovikj M. D.: The sexual life of women in Macedonia, Revistes Urologjike Shqiptare, Albanian  Journal of Urology, 2011, 23–25.

301. Миќуновиќ, М. Д.: Медицинска сексологија, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–166.

302. Миќуновиќ, М. Д.: Функција на полот кај човекот, Феникс, Скопје, 2011, 69, 45–49.

303. Миќуновиќ, М. Д.: Прокреативна функција на полот кај човекот, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 13–14, 59–70.

304. Миќуновиќ, М. Д.: Рекреатинва функција на полот кај човекот – љубов, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 13–14, 107–116.

305. Миќуновиќ, М. Д.: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–152.

306. Миќуновиќ, М. Д.: Љубов, Феникс, Скопје, 2011, 70, 41–44.

307. Миќуновиќ, М. Д.: За мене родена, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–104.

308. Миќуновиќ, М. Д.: Основи на хирургијата, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–442.

309. Мićunović M. D., Mićunović M. M., Mićunović Lj. M: Fraktura penisa, Drugi kongres srpske traumatološke asocijacije, Niš, 2011, 97.

310. Mikjunovikj M. D., Mikjunovikj M. M., Mikjunovikj Lj. M: The sexual life of women in Macedonia, EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM), Skopje, 2011, 137.

311. Миќуновиќ, М. Д.: Дуклјанскиот светец Јован Владимир и неговите свети мошти (2. дополнето и изменето издание), Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–152.

312. Миќуновиќ, М. Д.: Втора сексуална револуција, Охрид магазин, Охрид, 2011, 1,  8–9.

313. Миќуновиќ, М. Д.: Порнографија, Феникс, Скопје, 2011, 71, 32–33.

314. Миќуновиќ, М. Д.: Сексуална транзиција во Македонија, Охрид магазин, Охрид, 2011, 2, 18–19.

315. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ: Систем на образование, Образование во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 31–32.

316. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ: Пристрасност во науката е ненаучна, Образование во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 41–42.

317. Миќуновиќ, М. Д., Љ. М. Миќуновиќ: Совеста на интелектуалците, Образование во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 53–54.

318. Миќуновиќ, М. Д., Љ. М. Миќуновиќ: Со ново размислување кон подобро, Образование во 21 век, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 59–60.

319. Миќуновиќ, М. Д.: Илјада афоризми, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–260.

320. Миќуновиќ, М. Д.: Македонките одеднаш сакаат и љубов и секс, Хоризонти, „Универзитет ,Св. Клилмент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2011, 7, 811–821.

321. Миќуновиќ, М. Д.: Сексот секогаш не е убав, Хоризонти, „Универзитет ,Св. Климент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2011, 7, 823–835.

322. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ, З. Битраковски: Хемангиом на гланс пенис, III Конгрес на лекарите по општа медицина/семејна медицина на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2012, 161.

323. Миќуновиќ, М. М., Р. Шумкоски, М. Д. Миќуновиќ, Љ. Миќуновиќ, Л. Стојановска: Спонтана резолуција на хроничен субдурален хематом (ХСХ) – приказ на случај, III Конгрес на лекарите по општа медицина/семејна медицина на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2012, 211.

324. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ, Љ. М. Миќуновиќ: Сексуалниот живот кај хемиплегичари, V Конгрес на невролозите на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2012, 67.

325. Миќуновиќ, М. М., В. Мирчевски, Р. Шумковски, А. Арсовска, М. Д. Миќуновиќ, Љ. М. Миќуновиќ, Л. Стојановска: Спонтана резолуција на хроничен субдурален хематом – приказ на случај, V Конгрес на невролозите на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2012, 63–66.

326. Миќуновиќ, М. Д.: Слободноѕидарски или религиозни симболи, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–288.

327. Миќуновиќ, М. Д.: Свети Јован Владимир, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–238.

328. Миќуновиќ, М. Д.: Шеги со доктори, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–150.

329. Миќуновиќ, М. Д.: Инструментарка во операциона сала, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2011, 1–278.

330. Миќуновиќ, М. Д.: Душата ми мириса на тебе, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2012, 1–230.

331. Миќуновиќ, М. Д., М. М. Миќуновиќ, Љ. М. Миќуновиќ, Л. Стојановска: Доктори пушачи во Република Македонија, Хоризонти, Меѓународно научно списание, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2012, 29–34.

332. Миќуновиќ, М. Д.: Воспитна функција на простувањето, „Учител“, Меѓународно списание, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факултет – Битола, 2012, 4, 178–180.

333. Миќуновиќ, М. Д.: Животен стил, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–320.

334. Миќуновиќ, М. Д.: Сознај се себеси преку древни мисли, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–260.

335. Миќуновиќ, М. Д.: Кому му е потребна толкава омраза!?, „Дневник“, Скопје, XVII, 5145, 18. IV 2013, 12. (http://www.dnevnik.mk/?ItemID=CD326197E51D25478F1674F7 1D91ECF4)

336. Миќуновиќ, М. Д.:  Во душата ми пишува, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–162.

337. Миќуновиќ, М. Д.:  Поуки и пораки, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–288.

338. Миќуновиќ, М. Д., Миќун М. Миќуновиќ: Слободноѕидарски ред, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–208.

339. Миќуновиќ, М. Д.: Масонски симболи во Република Македонија, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2013, 1–398.

340. Миќуновиќ, М. Д.: Ловџија повреден од мечка, „You Tube“, Published on Jan 15, 2014, https:// www.youtube.com/watch?v=OiGZMRfUjug&t=7s

341. Миќуновиќ, М. Д.: Живеј мудро, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2014, 1–348.

342. Миќун М. Миќуновиќ, Љубица М. Миќуновиќ, Миле Д. Миќуновиќ: Кожна метастаза – првична манифестација на белодробна малигна болест, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 17–18, 2014, 81–90.

343 Миќуновиќ, М. Д., Миќун М. Миќуновиќ, Славчо Иваноски, Љубица М. Миќуновиќ: Клавус и остеомиелитис, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 17–18, 2014, 91–101.

344. Миќуновиќ, М. Д.: Светлино моја, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2014, 1–260.

345. Миќуновиќ, М. Д.: Житието на свети Јован Владимир, Хоризонти 12, Зборник, Точно напладне, Охрид, 2014, 43–48.

346. Миќуновиќ, М. Д.: Масони од Македонија (до 1990 година), Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2014, 1–376.

347. Барајќи ја вистината дојдов до масоните, „Утрински весник“, Скопје, 15–16. XI 2014, 24 (http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=BA57682E78F2B84A8C02D89767B8 B89F).

348. Миќуновиќ, М. Д.: Моја тајно, моја судбино, сакам да ве љубам, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2014, 1–158.

349. Миќуновиќ, М. Д.: Љубовни писма, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2015, 1–288.

350. Миќуновиќ, М. Д.: Што почнало да се кине, ќе се скине, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2015, 1–138.

351. Миќуновиќ, М. Д., Јованка Точко, Миќун М. Миќуновиќ, Љубица М. Миќуновиќ: Повреди од мечка, Прилози, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2015, 9–14.

352. Миќуновиќ, М. Д.: Модерна масонерија, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2015, 1–440.

353. Тајната на масонството е тајната на личното чувство, „Утрински весник“, Скопје, 31. X – 1 XI, 2015, 24 (http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2A8138F10403E C4A87513C10C6D927BF)

354. Миќуновиќ, М. Д.: Одбрани приказни, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2015, 1–162.

355. Миќуновиќ, М. Д.:Surgical operation ”REVERTED GLOVE“, „You Tube“, Published on Mar 6, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=L5hYw-XlDps&t=3s

356. Миќуновиќ, М. Д.: Масонска симболика, Македонско научно друштво – Битола, Битола, 2016, 1–510.

357. Масонските симболи – видливи, а недостижни, „Утрински весник“, Скопје, 26–27. III 2016, 29 (http://www.utrinski.mk/?ItemID=7D53A9A12799BF47A2C88A1CD0C69A 13).

358. Миќуновиќ, М. Д.: Црногорци у Републици Македонији, „Црногорска Заедница во Република Македонија“, Скопје, 2016, 1–544.

359. Вековна културна и духовна врска меѓу Македонците и Црногорците, „Утрински весник“, Скопје, 13. VI 2016, 29 (http://www.utrinski.mk/?ItemID=7CF2C5D6A35 0F3 46B8CF9E655F E00619).

360. Миќуновиќ, М. Д.: Ендометриоза на правиот стомачен мускул, „You Tube“, Published on Apr 26, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=9NPPB1nACJY&t=7s

361. Миќуновиќ, М. Д., Љубица Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ: Народни поуки од 1882 година за рибата како храна, V Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Зборник на апстракти, Скопје, 2016, 98–101.

362. Љубица Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ: Болест гледана од народната медицина, V Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Зборник на апстракти, Скопје, 2016, 228–230.

363. Миќун Миќуновиќ, Љубица Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ: Народно лекување на сечени рани во 1882 година, V Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Зборник на апстракти, Скопје, 2016, 231–233.

364. Миќуновиќ, М. Д.: Погледи за животот и за светот, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“,  Охрид, 2016, 1–780.

365. Миќуновиќ, М. Д.: Алтразил и МРСА, „You Tube“,Published on Sep 3, 2016, https://www. youtube.com/watch?v=YnTfmePVTBU

366. Poduhvat za divljenje, „Pobjeda“,  Podgorica, 18301, 3. XII 2016, 16.

367. Миќуновиќ, М. Д.: Какви луѓе се масоните, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2016, 1–460.

368. Какви луѓе се масоните, „Утрински весник“, Скопје, 10–11. XII 2016, 22 (http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A3D9ECCC8E5F044284992003A2752837).

369. Миќуновиќ, М. Д.: Цетињски лекарски поуки за народ од 1880 година, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–164.

370. Миќуновиќ, М. Д.: Урогенитален систем, за секого по нешто, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–264.

371. Миќуновиќ, М. Д.: Infectio in loco, „You Tube“,Published onFeb 13, 2017, https://www. youtube.com/watch?v=YnTfmePVTBU

372. Миќуновиќ, М. Д.: Масонски мистери, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–132.

373. „МАСОНСКИ МИСТЕРИИ“ Е 90 КНИГА ОД АВТОРОТ – ПРОФ. Д-Р МИЛЕ Д.МИЌУНОВИЌ,  http://www.publicitet.mk/kultura/item/4840-masonski-misterii-e-90-kniga-od-avtorot-prof-d-r-mile-d-mikjunovikj

374. Миќуновиќ, М. Д.: Lipom, „You Tube“,Published onMay 30, 2017, https://www.youtube.com/ watch?v=zbaH7pF3Xpw

375. „МОЈОТ ЖИВОТ, МОЈОТ СВЕТ“ : МИЛЕ МИЌУНОВИЌ http://www.publici tet.mk/mojot-zivot-mojot-svet/item/4902-mojot-zhivot-mojot-svet-mile-mikjunovikj, 31 МАРТ 2017  

376. Миќуновиќ, М. Д., Славчо Иваноски, Цветанка Шокларовска, Миќун Миќуновиќ: Endometriosis of rectus abdominis muscle-a case report, Хоризонти, „Универзитет ,Св. Клилмент Охридски‘ – Битола“, Битола, 2017, 6, 55–59. DOI 10.20544/ HORIZON S. B.03.1.16. P06; UDC 616.746.1-018.73-007.6

377. Излегува од печат најновата книга на проф. д-р Миле Миќуновиќ „Христијанството и масонеријата“ http://www.publicitet.mk/component/k2/item/5345-izle guva-od-pechat-najnovata-kniga-na-prof-d-r-mile-d-mikjunovikj-hristijanstvoto-i-masionerijata, 06.06.2017.

378. Миќуновиќ, М. Д.: Христијанството и масонеријата, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–242.

379. Миќуновиќ Миле, Миќун Миќуновиќ: Семином на тестис, „You Tube“, Published on Jul 15, 2017, https:// www.youtube.com/watch?v=qE7fXigxlnA

380. Симболиката на мсонското учење – Нова 92 книга од проф. д-р Миле Миќуновиќ, http://www.publicitet.mk/component/k2/item/5727-simbolikata-na-masonskoto uch enje-nova-92-kniga-od-prof-d-r-mile-mikjunovikj, 05.08.2017.

381. Миќуновиќ, М. Д.: Симболиката на масонското учење, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–294.

382. Македонски масон – Миле Миќуновиќ, „You Tube“, Published on Aug 4, 2017,  https://www.youtube.com/watch?v= 1988vFMnARk

383. Миќуновиќ, М. Д.: Масонски степени, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–166, (500 егземплари)

384. Миќуновиќ, М. Д.: Масонски книги од Миле Миќуновиќ, „НУ Библиотека ‚Григор Прличев‘– Охрид“, Охрид, 2017, 1–6, (500 егземплари, каталог).

385. Миќуновиќ, М.: Пилонидална циста, „You Tube“, Published on Sep 22, 2017, https://www.youtube.com/watch?v= J9WGqSwa820

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид