Д-р Митре Милошевски

   
БИОГРАФИЈА:  
Роден на 29.10.1963 год. во с. Битуше.
Степен на школско образование: високо, Медицински Факултет заврши во Скопје во 1987 год. Специјализација по НЕУРОХИРУРГИЈА 2000 год. на Медицински Факултет во Скопје.

Дејност со која се занимава:
1. Повреди и дегенеративни страдања на рбетниот столб и мозок
2. Повреди и заболувања на ЦНС и краниумот

Трудови во кој Др М.Милошевски бил автор и коавтор:
 1. Мирчески В., Милошевски М.: Our expirience in surgical treament of frontobasal skull injuries associated with liquirrhea in children. Амстердам, Холандија 11 интернационален конгрес на неврохирурзите од 6-11 јули 1997 год/1229.О-5-74.
 2. Мирчески М., Милошевски М.: Hydrocephalus associated with malformation involving central nervous system. 11 интернационални конгрес на неврохирурзите, Амстердам, Холандија, 6-11 јули 1997 г.П-6-724.
 3. Мирчески В., Мирчески М., Лозанче К., Милошевски М.: Child’s Nervous System, Official Journal of the Inetrnational Society for Pediatric Neurosurery, European Society for Paediatric neurosurgery et Korean Society for Pediatric Neurosurgery 1998,11(14):45
 4. Мирчески М., Мирчески В., Милошевски М.: Late results in surgical traement of frontobasal skull injuries becoming manifest with liquorrhea in children. Child’s Nervous System 1998,(14):38
 5. Мирчески В., Мирчески М., Лозанче К., Милошевски М.: Our experience in surgical treatment of intracranial meningeomas in children. XVI congress of the european society for pediatric neurosurgery. 11-15 noemvri 1998 g/-.416.
 6. Милошевски М., Мирчески М.: Postraumatic subjectiv syndrome. Прв конгрес на неврохирурзите и невротрауматолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид, август 1998/17/105
 7. Чапарески А., Пангоски И., Милошевски М.: Surgical treatment of spina bifida cystica. Прв конгрес на неврохирурзите и невротрауматолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид, август 1998/17/105.
 8. Милошевски М., Мирчески М., Мирчески В.: Growth skull fracture. Прв конгрес на неврохирурзите и невротрауматолозите на Македонија со меѓународно учество Охрид, август, 1998/17/108.
 9. Милошевски М., Мирчески М., Мирчески В.: Growth skull fracture. VIII конгрес неурохирурга Југославија, Београд 28-31, октобар 1998 г.74/70.
 10. Милошевски М., Мирчески М.: Syndroma subjective. VIII конгрес неурохирурга Југославије, 28-31 октобар 1998 г.10/3.
 11. Мирчески М., Милошевски М.: Intrakranijalni meningeomi, Hirusko lecenje bolesnika u fazi pogorsanja stanja bolesnika. VIII конгрес неурохирурга Југославије. Београд, 28-31 октобар 1998 г.10/74.
 12. Милошевски М.: Калцитоксична теорија, труење на мозокот, протекција. Конгрес на Хирурзите на Македонија со меѓународно учество - Охрид. 1996,2/8.
 13. Милошевски М.: Субјективен пострауматски синдром. Конгрес на хирурзите на Македонија со меѓународно учество 1996,2/11.
 14. Милошевски М.: Spinal Cord Injury: Emerging Concepts, Повреди на рбетниот столб. Книга во припрема.
Активен учесник на конгреси, симпозиуми, секции од областа на неурохирургијата, трауматологија и медицината во целина.
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид