Д-р Нада Колоска

БИОГРАФИЈА:  
Родена на 03.10.1959г. во с.Свињишта - Охрид
Степен на школско образование: Медицински факултет, Специјализација по пeдијатрија
Години на стаж во струката: 23
Дејност со која се занимава: Педијатрија
Област од посебен интерес: Детска неурологија
Усовршување: На детска клиника

Адреса:ул. „Македонски просветители“ 14, Охрид, Македонија
E-mail: nadakoloska@hotmail.com
Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид