Д-р Славица Миќуновиќ Наумоска

Some descriptionРодена на 01.01.1953 год. во Битола, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо, Mедицински факултет.
Години на стаж во струката: 26.
Дејност со која се занимава: специјалист по физикална медицина.

Адреса: Бекир Али Риза 43, Охрид.
Тел: 29147  

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид