Д-р Зоре Љушевска-Трајчевска

Some description

Лични податоци

 

Име и презиме

 

Зора Љушеска Трајческа

Адреса

 

Ул. “7 Ноември” бр. 69 - Охрид

Телефон

 

078256341

Е-пошта

 

Zore1412@yahoo.com

 

Националност

 

Македонка

 

Датум на раѓање

 

Пол

 

14.12.1955

 

женски

 

 

 

Работно искуство

1983- 1989 доктор на медицина во специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо“ - Охрид

                                                            Од 1989 доктор специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 

 

 

Образование и обуки

 

• Датум (од – до)

 

1986-1989

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

Медицински факултет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

специјализација по физикална медицина и рехабилитација

• Стекната квалификација

 

Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 

• Датум (од – до)

 

1975-1982

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

Медицински факултет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р Македонија

• Стекната квалификација

 

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

• Датум (од – до)

 

1971-1974

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

ОСУ Св. Климент Охридски - ОХРИД

 

Лични вештини и способности

Здобиени во текот на животот и кариерата, но кои не се покриени со формални сертификати и дипломи.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

АВТОР

- 6-ти конгрес на фијатри на Србија и Црна Гора со меѓународно учество 01-04.11.2006 – Врњачка Бања “Рана посоперативана рехабилитација пациената са уграѓеном ендопротезом кука”

 - 3- ти конгрес на македонското друштво на ортопеди и трауматолози со   меѓународно учество 13-16.05 2009- Охрид “ Постоперативна рехабилитација кај                 

                                                                   пациенти со тотална артропластика на колкот”

                                                                - Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија со

                                                                     меѓународно учество 15-  18.09.2010- Охрид “Постоперативна физикална   

                                                                    терапија кај пациенти со артроскопска парцијална менисцектомија на коленото”

                                                                    КОАВТОР

-         Зборник на трудови на СЗР на СРМ, Охрид 1988 “Калкулоза кај параплегичари”

-         Македонски медицински преглед, Скопје, 1990 “Инплантација на pace maker во невроген мочен меур”

-         Македонски медицински преглед, Скопје, 1994 “Лекување на инпотенција кај цереброваскуларни заболувања”

-         5- ти научен едукативен собир, Молика 96 “ Одредување SE со сигурносна моновета”

-         Медицински информатор – Охрид 1996 “Дизурија како прв симтом на ’рбетната туберкулоза”

-         11th Biennial Meeting of the inrenational society for the Upper Urinary tract (ISDU), Patras-Greece, Abstract book, Охрид 1996 “Criteria or factors implicated or helpful in the promotion of the spontaneous passages of stones”

-         International continence Societi, 26th, Annual Meething Abstracs, Athens, Greece, 1996. “ Pelvic floor and dijadiynamic current in spastic paraplegy”

-         Journal of Endourology, 1997 “Analycis of changes of neurigenig disfunction on lower urinaru trackt at paraplegic et quadriplegics.”

-         24th Congress Sociata Internationale d Urologie,Abstract,Montreal,1997 “Uraniry incontinence at paraplegics”

-         7th European Urological Winter Forum, Davos,Switzerland,1998. “Inermiiient cateterisation of urinary incontinence in paraplegic.

-         XVIIIth European Assosiation of Urology Congress, Madrid, Spain,2003. “Paraplegics  and urinary tract infection”.

-         XVI Конгрес на лекари на РМ со меѓународно учество, Мак. Мед. Преглед,Скопје 2003. “ Полова немоќ и интракавернозен третман”.

-         IV Seminaire International de Sexoanalyse, Salerno, Italie, 2003 “Sex in andropause”

-         3th World congress on men’s health, ,Vienna ,Austria ,2003.” Sex after myocardial infarction”

-         6th Congress of the Europian society for Sexual Medicine, Istanbul,Turkey,2003. “Sex after sixties”

-         6ти конгрес физијатра Србије и Грне Горе са мечународним учесчем, Зборник радова, Врњачка Бања,2006, “ Рани неурофизијатриски третман деце са ризиком и нјегов значај”.

-         3 ти конгрес на македонското друштво на ортопеди и трауматолози со меѓународно учество, Охрид, 2009, “Страно тело и остеома остеид”

-         Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија  со меѓународно учество, Охрид, 2010, “Декубитуси”.

-         Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија со меѓународно учество 15-18.09 2010 “Неврофизиотерапевтски третман и следење на развојот кај деца со рзик”

 

            

Мајчин јазик

 

Македонски јазик

 

Други јазици

 

 

Англиски јазик

  • Читање

 

+

  • Пишување

 

+

  • Говорење

 

+

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид