Д-р Зорица Китрозова

Some description

Лични податоци

 

Име и презиме

 

Зорица Китрозова

Адреса

 

ул. “ Јане Сандански“ бр.137

Телефон

 

071222133

Е-пошта

 

zorcakitrozova@yahoo.com

 

Националност

 

македонка

 

Датум на раѓање

 

Пол

 

09.08.1957

 

женски

 

 

 

Работно искуство

1989-1997 год. работи како доктор на медицина по општа пракса во специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо”- Охрид

Од 1997 год. работи како специјалист по физикална медицина и рехабилитација во специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо”- Охрид

                                                                  Од 2006 раководител на единица за церебрална парализа во специјална             

                                                               болница за ортопедија и трауматологија “Св. Еразмо”- Охрид 

Образование и обуки

 

• Датум (од – до)

 

15.02.1994 – 02.07.1997

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

Медицински факултет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

специјализација по физикална медицина и рехабилитација

• Главни предмети/професионални вештини опфатени со обуката

 

Дополнителна едукација на Универзитетски клинички центар – Љубљана (основни начела на нормален невролошки развој кај деца, дијагностика и терапија кај церебрална парализа), во период  15.03.1996-15.05.1996

• Стекната квалификација

 

Специјалист по физикална медицина и рехабилитација

 

 

 

 

 

• Датум (од – до)

 

1976- 1988

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

Медицински факултет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р Македонија

 

• Стекната квалификација

 

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

• Датум (од – до)

 

1972-1976

• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

ОСУ Св. Климент Охридски - ОХРИД

 

Објавени трудови

Автор

01.11-04.11.2006

“Рани неурофизиотераписки третман деце са ризиком и нјегов значај”- објабен на 6-ти конгрес на физијатри на Србија и Црна Гора со меѓународно учество- Врњачка Бања

                                                            13.05 – 16.05 2009

“ Следење на развојот кај деца со ризик со паралелно спроведување на       неврофизиотерапија” – објавен на конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози со меѓународно учество – Охрид 2009

15.09-18.09.2010

“Неврофизиотерапевтски третман и следење на развојот кај деца со ризик”-објавен на Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија со меѓународно учество- Охрид 2010.

Коавтор

                                                            01.11-04.11.2006

“Рана постоперативна рехабилитација пацијената са уграѓеном ендопротезом кука”- објабен на 6-ти конгрес на физијатри на Србија и Црна Гора со меѓународно учество- Врњачка Бања

15.09-18.09.2010

“Постоперативна физикална терапија кај пациенти со артроскопска парцијална менисцектомија на коленото”- објавен на Втор конгрес на физијатри на Р. Македонија со меѓународно учество – Охрид 2010

 

 

                             

Мајчин јазик

 

македонски

 

Други јазици

 

 

Англиски јазик

  • Читање

 

+

  • Пишување

 

+

  • Говорење

 

+

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид