Предмет : Достава на годишна сметка за 2023 година

 

ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Свети Еразмо Охрид - Охрид ЕДБ 4020995101047 и МБ 4006585, следејќи ги измените на законот за изменување и дополнување за законот за сметководсво за буџетите и буџетските корисници објавен на 27.11.2017 година, според член 1. во законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (,,Службен весник на Република Македонија, бр. 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11 и 145/15), во членот 29 се додава нов став (2), кој гласи: (2) Буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар.

Прилог завршна - 485  -download

Прилог завршна - 531 -download

Прилог завршна - 737 -download

Copyrights ©2017: Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид